Zgoda na przetwarzanie danych osobowych i zastrzeżenia prawne
  1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. (dalej DM BOŚ S.A.) moich danych osobowych wskazanych w powyższym formularzu w celu rezerwacji miejsca na konferencji „Emerytura z Hossą” (dalej Konferencja) oraz w celu promocji (marketingu) produktów i usług podmiotów DM BOŚ S.A.,
  2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez podmioty wchodzące w skład grupy kapitałowej Banku Ochrony Środowiska S.A. (dalej grupa kapitałowa BOŚ S.A.) moich danych osobowych wskazanych w powyższym formularzu w celu promocji (marketingu) produktów i usług podmiotów wchodzących w skład grupy kapitałowej BOŚ S.A. oraz tworzenia analiz i raportów zbiorczych. W tym celu upoważniam DM BOŚ S.A. do udostępnienia moich danych podmiotom wchodzącym w skład grupy kapitałowej BOŚ S.A.,
  3. Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej kierowanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej od DM BOŚ S.A. oraz podmiotów wchodzących w skład grupy kapitałowej BOŚ S.A. zgodnie z art. 10 ust. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1422 z późn. zm.),
  4. Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych kierowanych z użyciem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych do celów marketingu bezpośredniego od DM oraz podmiotów wchodzących w skład grupy kapitałowej BOŚ S.A. zgodnie z art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 243 z późn. zm.).

Dane osobowe użytkownika Serwisu przetwarzane będą przy zachowaniu zasad określonych w Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 z późn. zm.) w celach związanych z dostępem do zawartości Serwisu, promocji (marketingu) produktów i usług DM BOŚ S.A. i podmiotów wchodzących w skład grupy kapitałowej BOŚ S.A. Administratorem danych osobowych jest DM BOŚ S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Marszałkowskiej 78/80. Użytkownikom Serwisu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawienia. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich udostępnienia uniemożliwia uzyskanie dostępu do zawartości Serwisu.

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie informacyjno-promocyjny i w żadnym wypadku nie może być traktowany jako wiążące zobowiązanie jakiejkolwiek osoby, w tym Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. (dalej DM), z jakiegokolwiek tytułu, w tym również w odniesieniu do poprawności bądź kompletności zawartych w nim informacji. Wszelkie informacje, prognozy, kalkulacje i szacunki zawarte w niniejszym materiale oraz wygłoszone w trakcie szkolenia stanowią jedynie wyraz subiektywnej oceny autorów na moment ich przekazania. Niniejszy materiał, nie zawiera ani nie stanowi oferty (w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) sprzedaży lub kupna instrumentów finansowych ani też zaproszenia do złożenia oferty objęcia lub nabycia instrumentów finansowych albo skorzystania z usług inwestycyjnych w jakiejkolwiek jurysdykcji, ani nie stanowi porady inwestycyjnej lub doradztwa inwestycyjnego, nie jest też wskazaniem, iż jakakolwiek inwestycja lub strategia jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji inwestora. DM nie ponosi żadnej odpowiedzialności za decyzje inwestora podjęte w oparciu o informacje zamieszczone w niniejszym materiale oraz przekazane w trakcie szkolenia, w tym za jakiekolwiek szkody będące rezultatem wykorzystania tych informacji. Całkowite ryzyko z tytułu wykorzystania informacji znajdujących się w materiale i przekazanych w trakcie szkolenia ponosi wyłącznie Inwestor. Inwestor zawsze musi się liczyć z ryzykiem poniesienia straty.

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie informacyjno-promocyjny i w żadnym wypadku nie może być traktowany jako wiążące zobowiązanie jakiejkolwiek osoby, w tym Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. (dalej DM), z jakiegokolwiek tytułu, w tym również w odniesieniu do poprawności bądź kompletności zawartych w nim informacji. Wszelkie informacje, prognozy, kalkulacje i szacunki zawarte w niniejszym materiale oraz wygłoszone w trakcie szkolenia stanowią jedynie wyraz subiektywnej oceny autorów na moment ich przekazania. Niniejszy materiał, nie zawiera ani nie stanowi oferty (w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) sprzedaży lub kupna instrumentów finansowych ani też zaproszenia do złożenia oferty objęcia lub nabycia instrumentów finansowych albo skorzystania z usług inwestycyjnych w jakiejkolwiek jurysdykcji, ani nie stanowi porady inwestycyjnej lub doradztwa inwestycyjnego, nie jest też wskazaniem, iż jakakolwiek inwestycja lub strategia jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji inwestora. DM nie ponosi żadnej odpowiedzialności za decyzje inwestora podjęte w oparciu o informacje zamieszczone w niniejszym materiale oraz przekazane w trakcie szkolenia, w tym za jakiekolwiek szkody będące rezultatem wykorzystania tych informacji. Całkowite ryzyko z tytułu wykorzystania informacji znajdujących się w materiale i przekazanych w trakcie szkolenia ponosi wyłącznie Inwestor. Inwestor zawsze musi się liczyć z ryzykiem poniesienia straty.